Zhengdong Longhu Public Art Center / STUDIO A+


Zhengdong Longhu Public Art Center / STUDIO A+

entrance plaza. Image © Zhengdong Jiangtransparent ring. Image © Zhengdong Jiangcircular courtyard. Image © Su Chenroof structure. Image © Su Chen+ 31